Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.psnnpr.com.

Sprzedającym jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (w skrócie PSNNPR) z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11/21 wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000099539, zarejestrowane pod numerem NIP: 525-15-75-752, Regon: 001402901 zwane także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • telefonicznie, zgodnie z aktualnymi informacjami zawartymi na stronie sklepu,
 • lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: zamowienia@psnnpr.com.

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem psnnpr.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem psnnpr.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy PSNNPR prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie PSNNPR są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych PSNNPR są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową.
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo. Jeśli trzykrotnie podjęta próba kontakt z Klientem zakończy się niepowodzeniem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki.
 6. Aby złożyć zamówienie Klient musi założyć konto w Sklepie. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamawiający może również zadeklarować odbiór osobisty zamówienia. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu w zakładce Wysyłka.
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Wysyłka”.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. Dla członków PSNNPR organizujących kurs szkoleniowy istnieje możliwość kredytowania zamówionych materiałów, jednak po uprzednim uzyskaniu zgody przez obsługę Sklepu internetowego.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 30 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) .). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie Sklepu.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru, po zwrocie zakupionego towaru, gdy wada jest istotna.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Art. 561 § 3 Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Klientom praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na adres e-mail: zamowienia@psnnpr.com.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym celu przetwarzany następujący zakres danych Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres do wysyłki,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) login użytkownika konta,
f) ewentualne inne dane podane przez Klienta w treści zapytania,
g) historie transakcji.
 
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu usunięcia konta albo przez okres przedawnienia
    ewentualnych roszczeń wynikających z transakcji, z zależności od tego, który termin upłynie jako ostatni.
6. Usługodawca może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych
    towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup oraz zewnętrznym
    firmom IT wspomagających Usługodawcę przy prowadzeniu Sklepu i Systemu teleinformatycznego
7. Nie profilujemy Klientów, co oznacza, że dane Klientów nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w
    celu określenia (estymowania) ich potrzeb ani cech osobowościowych. Dane osobowe Klientów nie są
    przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom
    międzynarodowym.
8. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich
    przenoszenia.
9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
    wprowadzanych danych:
a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klienci posiadający
    konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych
    poprzez edycję profilu konta.
b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do
    Usługodawcy na adres zamowienia@psnnpr.com.
c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w
    ramach udostępnionych opcji.
10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej
      stronie treści zawieranej umowy:
 
a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
    stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie
    Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji
    Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
    Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 
11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że
     przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (dane adresowe organu: Urząd Ochrony
     Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

§  9 Funkcjonowanie plików „cookies”

 1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są pliki „cookies” w szczególności w celu przygotowania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się również do oceny strony i jej funkcjonalności.
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
b) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) „sesyjne” (session cookies)
 
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
    internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym. Klienci
    jako użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”.
    Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
    plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
    zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
    „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez
    współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
7. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
    internetowej.

 

§ 10 Pozasądowe możliwości

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 § 11 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 01.05.2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *