Walny zjazd PSNNPR i wybory władz Stowarzyszenia

W dniach 21-22 kwietnia 2018 miał miejsce Walny Zjazdu PSNNPR w Warszawie, podczas którego odbyły się kolejne wybory władz Stowarzyszenia. Poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z przebiegu obrad.

W sobotę 21. kwietnia, po przywitaniu przez Prezes Zarządu Głównego PSNNPR Ewę Ślizień-Kuczapską przybyłych z całej Polski uczestników zebrania, nastąpiło sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia z ostatnich 3 lat a następnie odbyły się wybory do Władz Stowarzyszenia oraz do poszczególnych Komisji. 

W dorobku PSNNPR szczególnie podkreślono: 

1) Kontynuację organizacji cyklicznej konferencji „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, której tematyka w trzech kolejnych edycjach była związana z: „Wczesnymi niepowodzeniami prokreacji. Etiologią, prewencją i postępowaniem w ujęciu interdyscyplinarnym” (2015),  „Niepomyślną diagnozą prenatalną dla dziecka lub matki  – postępowaniem, rokowaniem, możliwością pomocy i wsparcia rodziny” (2016) oraz „Zdrowiem prokreacyjnym mężczyzny – diagnostyką i terapią niepłodności męskiej” (2018).
2) Podjęcie współpracy z nowym partnerem tj. Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin  w zakresie wspierania konferencji na WUM, udziału w konwersatoriach organizowanych na Uczelni oraz utworzenia poradni bioetycznej i reaktywacji edytorskiej naukowego czasopisma pt. „Życie i Płodność”  (wydano dwa numery czasopisma nr 1/2016 oraz nr 2/2017). 
3) Kontynuację w różnym zakresie fakultetów z Metod Rozpoznawania Płodności na uczelniach medycznych oraz przeprowadzenie pierwszego w historii ogólnopolskiego szkolenia dla lekarzy z metod rozpoznawania płodności w ramach kursu doskonalącego, uznanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP – 2015r.)  
4) Prowadzenie ogólnopolskiej bazy lekarzy, którzy nie stosują antykoncepcji a stosują MRP oraz prowadzenie i aktualizacja bazy literatury nt. płodności: www.oplodnosci.pl
5) Organizacja 2-dniowego zjazdu w ramach Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) w październiku 2017 roku  w Wilanowie z udziałem lekarzy ginekologów katolickich, polskich nauczycieli i instruktorów NPR (sesja polska z prezentacją dorobku min. PSNNPR, LMM, INER, CTLife) oraz stworzenie filmu promującego NPR w różnych dziedzinach życia.
6) Udział PSNNPR w międzynarodowej konferencji IEEF w Mediolanie (2015 r.), prezentacja trzech prac: powrót płodności po poronieniu, ewaluacja konferencji cyklicznych na WUM oraz wykorzystanie kart obserwacji cyklu w diagnostyce oraz terapia zaburzeń płodności małżeńskiej.    
7) opracowanie w ramach Komisji Szkoleniowej nowych lub zaktualizowanych materiałów do nauki metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia (tzw. „Praktycznego kursu dla użytkownika”), tj.: podręcznika, zeszytu obserwacji, zeszytu ćwiczeń nr 1 i 2 (2016/17) oraz zeszytu ćwiczeń nr 3 (2018) opisującego karty z okresu powrotu płodności po porodzie z komentarzami instruktora i lekarza (wydawnictwo pod patronatem Szpitala św. Zofii w Warszawie). 
8) Opracowanie i wdrożenie podczas tzw. szkoleń kaskadowych szczegółowych wskazówek co do zasad prowadzenia kursów dla użytkowników i nauczycieli NPR oraz przygotowanie nowych materiałów do nauki nauczycieli, dostosowanych do wyglądu nowej karty obserwacji (zeszyt ćw. Tom I i Tom II – 2017/2018). 
9) Zorganizowanie Kursu Instruktorskiego w Puszczykowie (czerwiec/lipiec 2016) połączonego z kursem z zakresu diagnostyki cyklu miesiączkowego. Opracowanie zakresu obowiązków instruktora oraz wdrożenie zasad etyki dla nauczycieli NPR. 
10) Rozpoczęcie procesu standaryzacji metody angielskiej poprzez opracowanie formularzy prowadzenia zajęć z pacjentem oraz przeszkolenia kilkudziesięciu nauczycieli NPR od września 2017 roku. 
11) Opracowanie wspólnej ulotki reklamowej dla PSNNPR. 
12) Wydanie w 2015 roku książki „Myśli z wygodnego fotela” Mariana Szczepanowicza pod redakcją Aliny Delugi i Barbary Szczepanowicz, która powinna być lekturą obowiązkową dla każdego nauczyciela NPR. 
13) Uzyskanie w 2016 roku od przedstawiciela organizacji macierzystej z Anglii Pani Prezes P. Cristine Bergess (www. nfpta.org) certyfikatu dla metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia upoważniającego nas do wyłącznego upowszechniania metody w Polsce. 
14) Wprowadzenie nowej formy sprzedaży materiałów i książek – sklep internetowy.
15) Prowadzenie na bieżąco aktualności na stronie internetowej. 
16) Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich w zakresie wspierania ich inicjatyw w trosce o życie nienarodzonych, obronę praw ludzkich.
17) Podjęcie w 2017 roku  współpracy z Ministerstwem Zdrowia i promocja materiałów PSNNPR w ramach Projektu „ZdrowiPłodni”.

Podczas spotkania uczczono również pamięć członków Stowarzyszenia, którzy odeszli w ostatnich latach. Byli to między innymi: dr. Bogusia Żalka (2015), mgr. inż Marian Szczepanowicz (2013), prezes PSNNPR dr. Hanna Cerańska-Goszczyńska (2016), mgr. Małgorzata Subocz (2016), prof. Michał Troszyński (2017). 

Po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, przeprowadzono wybory nowych władz: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Skład poszczególnych organów udało się wybrać już w pierwszych głosowaniach. Skład nowowybranego Zarządu wraz z krótkim opisem znajduje się na stronie Stowarzyszenia: https://psnnpr.com/zarzad-glowny.

Po zakończeniu części sprawozdawczo-wyborczej przeprowadzono kolejne szkolenie kaskadowe z następujących tematów:

– Karty obserwacji cyklu jako element diagnostyki – dr. Ewa Ślizień-Kuczapska;
– Praca z formularzem do zbierania danych o kobiecie w ramach standaryzacji metody – mgr Mirosława Szymaniak;
– Kim właściwie powinien być nauczyciel MRP w obecnym czasie? – mgr Agnieszka Tokarz.

Na osobnym spotkaniu, w węższym gronie, została także zaprezentowana robocza wersja aplikacji na smartfony opierającej się na metodzie objawowo-termicznej podwójnego sprawdzania. Twórca aplikacji, Remigiusz Szwabowicz, zadeklarował chęć współpracy ze Stowarzyszeniem PSNNPR przy tworzeniu tego niezwykle cennego i potrzebnego w dobie smartfonów narzędzia. Jest to niewątpliwie wyjście naprzeciw potrzebom najmłodszego pokolenia użytkowniczek metody. 

Dzień upłynął w klimacie licznych dyskusji także w kuluarach. 

W niedzielę 22 kwietnia w nieco okrojonym składzie, po uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy mieszczącej się w budynku Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Rodzin ks. Przemysław Drąg, nastąpiło przejście do Sali Obrad. Ks. Przemysław Drąg opowiedział o historii budynku oraz o św. siostrze Faustynie Kowalskiej, która rozpoczęła nowicjat tuż obok na ulicy Żytniej. W części dyskusyjnej obrad poruszono szereg ważnych problemów związanych z trudnościami i potrzebami oddziałów terenów oraz ich współpracy z Duszpasterstwem Rodzin na poziomie diecezji. W dalszej części Prezes PSNNPR dr Ślizień Kuczapska zaprosiła do udziału w konferencji organizowanej przez IEEF w Brescii we Włoszech – miejscu narodzin papieża Pawła VI – w związku z obchodami 50-lecia wydania encykliki Humanae Vitae (czerwiec 2018). 

Na koniec szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do Sylwii Wilczyńskiej, która wspaniale zorganizowała sale obrad na Woli w Ratuszu i w Episkopacie,  nocleg i pyszne posiłki podczas naszego spotkania. 
Sprawozdanie przygotowały: 
Katarzyna Muzyczka o. Lublin i Ewa Ślizień-Kuczapska ZG  PSNNPR

{AG}zjazd2018{/AG}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *