Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego pt. „Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi konferencję naukową, która odbyła się 26 października 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zachęcamy również do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia, które znaleźć można w naszej galerii. Dodatkowo osoby zarejestrowane po zalogowaniu się na stronie mogą odsłuchać większości wystąpień.

Sprawozdanie z IV międzynarodowego sympozjum
z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”
pt.
„Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”

 

Dnia 26 października 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się sympozjum naukowe pt. „Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”. Była to czwarta edycja corocznego cyklu konferencji pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”. 

Organizatorami byli: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz wszystkie pozostałe organizacje promujące Metody Rozpoznawania Płodności w Polsce tj: Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera, Liga Małżeństwo Małżeństwu, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Fertility Care Centers of Poland oraz Fundacja MaterCare Polska.

W radzie naukowej sympozjum znalazły się znamienite autorytety świata naukowego: prof. zw. dr n. med. Michał Troszyński,  prof. zw. dr n. med. Bogdan Chazan,  dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska oraz dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL.

W tym roku konferencja miała szczególny charakter ze względu na swój międzynarodowy wymiar oraz srebrny jubileusz głównego organizatora tj. PSNNPR. W związku z tym uroczystego otwarcia dokonali dr Hanna Cerańska-Goszczyńska – honorowy prezes PSNNPR oraz emerytowany profesor Michał Troszyński – autor zbiorowego podręcznika pt. „Rozpoznawanie płodności – materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego”. Oboje zgodnie podkreślali, że wiedza z zakresu biologii płodności ludzkiej oraz konieczność troski o nią nie jest dostatecznie znana w świecie lekarskim, pomimo zaleceń WHO z 1987 roku dotyczących promocji metod rozpoznawania płodności. Zauważyli, że praca na rzecz rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa służy kształtowaniu postaw za życiem i zdrowiem społeczeństwa oraz może sprzyjać odwróceniu niekorzystnej sytuacji demograficznej w Polsce. Ewa Ślizień-Kuczapska – prezes PSNNPR –  podziękowała władzom WUM oraz komitetowi naukowemu za wsparcie inicjatywy dorocznych konferencji, wyraziła radość z dużego zainteresowania młodego pokolenia kadr medycznych sympozjum oraz powitała gości, w tym szczególnie Prezes angielskiego Stowarzyszenia NPR Coleen Norman oraz Heinza Hurzelera – Prezesa Stowarzyszenia NPR w Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein.

I sesję pt. „Odkrycia, nowe trendy i nowości w dziedzinie metod rozpoznawania płodności” otworzyli prof. Bogdan Chazan wraz z prof. Rene Eccochardem z Uniwersytetu Claud Bernard z Lyonu we Francji. Obaj moderatorzy wyrazili radość z możliwości prezentacji na WUM międzynarodowych badań z zakresu biologii szyjki macicy, której znaczenie wzrosło od czasu wyjaśnienia jej funkcji ochronnej przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową i określenia jej jako zastawki biologicznej wiodącej do narządu rodnego. Prof. Micaela Menarguez Carreño z Uniwersytetu  Katolickiego San Antonio de Murcia w Hiszpanii, bliski współpracownik emerytowanego prof. Erika Odeblada ze Szwecji – pioniera w dziedzinie badań nad szyjką macicy, przedstawiła najnowszą wiedzę dotyczącą funkcji anatomicznych, neurohormonalnych, immunologicznych oraz  mikrobiologicznych krypt szyjki macicy w zależności od wieku i stylu życia kobiet. Podkreśliła szczególne zagrożenie dla płodności kobiecej wynikające z efektu starzenia się krypt szyjki u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną oraz związane z podejmowaniem współżycia seksualnego podczas pokwitaniowej niedojrzałości mikrobiologicznej i immunologicznej krypt szyjki. Kolejny wykład dr Aleksandry Kicińskiej z Gdańska prezentował konieczność interdyscyplinarnego, cierpliwego i rzetelnego podejścia do diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności, przejawiających się między innymi nieprawidłowym obrazem biomarkerów płodności tj. śluzu szyjkowego i podstawowej temperatury ciała. Dr Krzysztof Walczak z Poznania przedstawił szeroki wachlarz możliwości zastosowania nowych technologii – monitorów i rejestratorów płodności celem rozpoznania tzw. okna płodności małżeńskiej. Ważnym uzupełnieniem wiedzy był wykład na temat nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej w niepłodności i wybranych chorobach cywilizacyjnych.

II sesja prowadzona przez prof. Ewę Dmoch-Gajzlerską i Natalię Suszczewicz objęła zagadnienia dotyczące najczęstszych schorzeń kobiecych zaburzających płodność. Omówiono najnowszą wiedzę w zakresie etiologii, diagnostyki i terapii dwóch schorzeń, które stanowią znaczący odsetek przyczyn niepłodności małżeńskiej: endometriozy i zespołu policystycznych jajników. Dr Katarzyna Jankowska z Warszawy podkreśliła konieczność indywidualizacji w podejściu do diagnostyki i terapii PCO oraz współwystępowanie szeregu różnych zaburzeń endokrynologicznych i immunologicznych, których leczenie ma znaczenie dla optymalizacji zdrowia kobiety. Dr Radosław Maksym z Warszawy zwrócił uwagę na odmienność postępowania w endometriozie w zależności od planów prokreacyjnych. Przedstawił szereg terapii eksperymentalnych, których wdrożenie może wraz z klasycznym postępowaniem przynieść efekt w postaci oczekiwanego od lat rodzicielstwa. Przez mgr Michała Koszlę oraz mgr Annę Klicką została zaprezentowana wiedza zakresu fizjoterapii schorzeń dna miednicy – interdyscyplinarnej dziedziny medycyny, o niedocenianym jak dotąd znaczeniu a mogącej służyć znacznej poprawie komfortu życia kobiet zmagających się z licznymi dolegliwościami z tego obszaru ciała.

III sesja po raz pierwszy w całości skupiła się na problemie męskiej niepłodności – przyczynach, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu. Zarówno moderatorzy prof. Janusz Gadzinowski i Piotr Broda, jak i wykładowca prof. Krzysztof Kula z Łodzi podkreślali, że problem jest złożony i nie można go rozwiązać przy pomocy wyznaczenia optymalnych norm dla męskiego nasienia. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że poprawa choć jednego z parametrów nasienia oraz wyższy potencjał płodności kobiety może kompensować zaburzenia męskiej płodności. Mnogość terapii świadczy o trudnościach terapeutycznych, z których obecnie jedynie hipogonadyzm hipogonadotropowy może być leczony efektywnie.

W IV sesji gościem specjalnym (choć wirtualnie) była prof. Wanda Półtawska, która w oparciu o nauczanie świętego Jana Pawła II oraz własne lekarskie doświadczenie podkreśliła, że w wychowaniu kadry lekarskiej deontologia zajmuje centralne miejsce wraz z potrzebą informacji, kim jest człowiek i dokąd dąży? Zauważyła, że szczególnie lekarz winien jest szacunku dla każdego ludzkiego życia bez względu na wiek i etap jego rozwoju. Swoje wystąpienie zakończyła dramatycznym wezwaniem: Nie wolno traktować pacjenta jak rzecz! Do zagadnień bioetycznych w kontekście profesjonalizmu w zawodach medycznych nawiązali moderatorzy sesji dr Konstanty Radziwiłł i dr Grażyna Rybak oraz słuchacze i wykładowcy. Rozwój medycyny dzieje się każdego dnia, ale aby była ona ludzka i przynosiła dobre owoce człowiekowi, musimy nieustannie pamiętać, że każdy pacjent ma swoją godność oraz wymaga leczenia ciała oraz duszy!

Równolegle do głównego nurtu konferencji odbyły się Warsztaty Metod Rozpoznawania Płodności oraz Sesja Posterowa.

Podsumowanie ankiet. W sympozjum wzięło udział 270 uczestników, ankiety ewaluacyjne wypełniły 102 osoby. 60% stanowili przedstawiciele środowisk medycznych, w tym 20% to studenci kierunków medycznych, 15% – lekarze, 15% położne. Blisko połowę stanowiły osoby do 35 roku życia. Bardzo dobrze oceniono poziom organizacyjny oraz merytoryczny sympozjum. Wszystkie tegoroczne wykłady otrzymały bardzo wysokie noty. Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankiety.

Pragniemy wyrazić ponownie naszą wdzięczność dla Wykładowców, Moderatorów oraz wszystkich osób, które były zaangażowane w organizację tego wydarzenia. Dziękujemy gościnnym i przychylnym Władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za możliwość kontynuacji corocznych konferencji z cyklu „Profilaktyka Zdrowia Prokreacyjnego”.

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na przyszłoroczną konferencję zaplanowaną na październik 2015 roku, poświęconą trudnej tematyce strat prokreacyjnych – etiologii i zapobieganiu w ujęciu interdyscyplinarnym. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *