Prokreacja ekologiczna

Na podstawie Artykułów i wystąpień konferencyjnych prof. Włodzimierza Fijałkowskiego .

Działalność lekarzy w dziedzinie rozrodczości oscyluje pomiędzy jego ochroną i niszczeniem. Ogromna większość ginekologów zalecających antykoncepcję nie dostrzega sensu i znaczenia metod objętych programem naturalnego planowania rodziny.

Zasięg ekologicznych zniszczeń jest obecnie tak duży, iż konieczne staje się pogłębianie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Szczególne miejsce przypada tu szkolnictwu w zakresie przedmiotu "przygotowanie do życia w rodzinie" oraz planujących zawrzeć związek małżeński.

Wiek XXI musi być wiekiem scalonego programu prokreacji ekologicznej. Jego wprowadzenie jest zgodne z postulatami promocji zdrowia wysuniętego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Czystość

Czystość środowiska jest pojęciem osadzonym w ekologii. Uwrażliwienie na zachowanie czystości spełnia ważną funkcję prozdrowotnego STYLU ŻYCIA.

Czystość jest aktywnością pozwalającą twórczo przeżywać płeć i przygotowuje do odpowiedzialnego podjęcia funkcji prokreacyjnej w przyszłości, zgodnie z wymogami ekologii.

Natomiast wstydliwość, będąca naturalną osłoną sfery intymnej, tworzy odpowiedni klimat w przebiegu procesu dojrzewania, sprzyja zachowaniu fizycznego kontaktu.

Należy również zwrócić uwagę na wychowanie do integracji seksualnej obejmującej ciążenie płci ku sobie oraz płodność jako elementy nierozłączne; jak też scalenie cielesności z duchowością.

 

Małżeństwo jako droga życia

W małżeństwie para ludzka realizuje WSPÓLNOTĘ ŻYCIA na podłożu płci dopełniających się. Czynnikiem sprzyjającym budowaniu stałej i wyłącznej więzi i podstawą odpowiedzialnego rodzicielstwa jest biologiczny rytm płodności i niepłodności kobiecego cyklu, funkcjonujący dla obojga małżonków. Zaakceptowanie przez obojga odstępowania od aktów seksualnych służy udrażnianiu trudniejszych, ale głębszych form komunikacji.

 

Naturalne planowanie rodziny

"Nauczanie metod rozpoznawania płodności powinno być włączone we wszystkie programy związane ze zdrowiem i wychowaniem, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, profesjonalistów i nieprofesjonalistów, służby zdrowia" – Zalecenie WHO w dziedzinie naturalnego planowania rodziny (1987, punkt 15).

Wiedza o przebiegu cyklu płciowego kobiety oraz umiejętność wyznaczania w nim początku i końca okresu płodnego mają podstawowe znaczenie w przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinie.

Szczególnego uwydatnienia wymaga fakt, że rozpoznawanie cyklicznej płodności i niepłodności opiera się na podstawach naukowych, zaś skuteczność trafnej oceny objawów zależy wyłącznie od kompetentnego instruktarzu i od właściwego stosowania metody.

 

Profilaktyka prekoncepcyjna

To przygotowanie rodziców do poczęcia dziecka w warunkach sprzyjających jego zdrowiu i ma wykluczyć czynniki, które mogą jemu zagrozić. Obejmuje ona opiekę obojga rodziców w kilku dziedzinach: medyczna – sprawdzenie odporności rodziców np. na żółtaczkę, różyczkę, podjęcie leczenia chorób, np. anemii, wyleczenie stanów zapalnych na narządach rodnych, szczepienia; środowisko – praca w warunkach szkodliwych, odrzucenie nałogów i używek, duża dawka promieniowania komputerowego, warunki mieszkaniowe; prawidłowe i urozmaicone odżywianie. Aby zapobiec niedoborom żywienia, odgrywającą istotną rolę w profilaktyce wad wrodzonych należy w wieku rozrodczym spożywać dietę bogatą w foliany (warzywa ciemnozielone, pełne ziarno, rośliny strączkowe), a na 3 m-ce przed planowanym poczęciem zaleca się przyjmowanie codziennie 0,4mg kwasu foliowego.

 

Ochrona ciąży

Ochrona ciąży pozostaje w nieodłącznym związku z ochroną dziecka, toteż nie ma tu miejsca na jej współistnienie z aborcją.

Wysunięcie postulatu o zmianie nazwy "Oddziału Patologii Ciąży" na "Oddział Ochrony Ciąży", która jest bardziej odpowiadająca rzeczywistości, której służy.

 

Pedagogika prenatalna

Dziecko od poczęcia jest osobą. Dlatego już w stanie zarodkowym przynależy mu zwrot: TY. Od swego zaistnienia jest to KTOŚ.

W okresie wewnątrzmacicznego rozwoju dziecko uczy się łatwo i szybko, jest podatne na oddziaływanie rodziców. Pedagogika prenatalna jest ciągle mało znaną dziedziną nauki, bardziej intuicyjnie uprawianą przez rodziców zdolnych do głębokich relacji z dzieckiem w tej fazie rozwoju jego życia. Zachęca się rodziców do poznawania tej dziedziny i świadomego oddziaływania wychowawczego wobec dziecka jeszcze nienarodzonego.

Czas zająć się stymulacją pozytywną, bardziej niż negatywną, również z udziałem lekarzy. Warto dodać, że Polska należy do Międzynarodowego Towarzystwa Pedagogiki Prenatalnej.

 

Dwurodzicielstwo i przygotowanie do ról rodzicielskich

Na odkrycie czeka waga rodziny z nieodłącznym rodzicielstwem. Wymóg zharmonizowanego dwurodzicielstwa znajduje podstawę w biologicznym fakcie łączenia się 23 chromosomów komórki jajowej z 23 chromosomami z główki plemnika w momencie zapłodnienia. Ów fakt odzwierciedla i określa proporcje zaangażowania rodzicielskiego obojga rodziców w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem. Pokazuje to rodzicom ich nierozdzielczość. Rozejście się rodziców mocno koliduje ze świadomością ekologiczną.

Zharmonizowane rodzicielstwo ukazuje się w następujących działaniach: obydwoje wyrażają zamiar poczęcia dziecka, razem prowadzą z nim dialog, uprawiają pedagogikę prenatalną, razem przygotowują się do odbycia naturalnego porodu, mąż wspiera żonę w trakcie porodu i w karmieniu piersią, razem pielęgnują i opiekują się dzieckiem.

Jest to ważny element kształtowania modelu rodziny, w którym miejsce rywalizacji pomiędzy płciami zajmuje POROZUMIENIE i autentyczna miłość. W wychowaniu dziecka konieczne jest oddziaływanie obojga rodziców. Oboje są odpowiedzialni za rozwój ich dzieci i przygotowanie ich do samostanowienia w przyszłości.

 

Przysposobienie do naturalnego porodu

Poród najlepiej wykona kobieta rodząca wspierana przez męża po odpowiednim przygotowaniu. Przygotowanie to ma na celu usprawnienie uzdolnień naturalnych i sprzyja aktywnemu "rozegraniu" porodu. Szkoła rodzenia, w której uczestniczą oboje rodzice, jest jedną z form takiego przygotowania. Poród staje się wydarzeniem rodzinnym, a nie procedurą zabiegowo – operacyjną.

 

Poród naturalny – rodzinny

Poród niech będzie traktowany jako ZADANIE, świadome, aktywne i sprawne współdziałanie rodzącej z siłami natury, w celu umożliwienia dziecku łagodnego przejścia przez drogi rodne i miękkie lądowanie na łonie matki. To kobieta rodzi dziecko, a nie lekarz.

Kolebką porodu rodzinnego jest poród w domu. Jednak poród domowy został wyparty przez poród odbywany w szpitalu. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił niewielki powrót do porodu w domu. Na przeszkodzie upowszechnienia porodów domowych jest kilka czynników: luka w przygotowaniu położnych, złe warunki mieszkaniowe, wreszcie przekonanie, że poród w szpitalu jest bezpieczniejszy. Od jakiegoś czasu upowszechniają się porody rodzinne w klinikach i szpitalach. Do ich rozpowszechnienia przyczyniła się akcja "Rodzić po ludzku". W Holandii co trzeci poród odbywa się w domu. W Polsce porodów domowych jest niewiele, ale stanowią one punkt odniesienia, a zarazem wzór dla porodu rodzinnego odbywanego w warunkach szpitalnych.

 

Ekologiczne karmienie

Karmienie piersią realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi we wspólnym oświadczeniu WHO i UNICEF w sprawie "ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią" (rok 1990, "Deklaracja z Innocenti").

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią wciela w życie program "10 kroków do udanego karmienia", który opiera się na dobrym i pełnym wyszkoleniu personelu szpitalnego, informowaniu kobiet, jeszcze przed porodem, o korzyściach karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia, umożliwieniu kobiecie przystawienie dziecka do piersi zaraz po porodzie i nie oddzielanie dziecka od matki (rooming in), nie dokarmianie i nie dopajanie dziecka; nie stosowanie smoczków, kapturków, butelek; karmienie na żądanie, udzielenie kobiecie pomocy po wypisaniu ze szpitala.

Należy również zwrócić uwagę, czy szpital pozostaje całkowicie wolny od naporu reklamy sztucznej żywności dla niemowląt.

W ścisłym powiązaniu z odbudową naturalnego karmienia zainicjowano badania naukowe nad niepłodnością laktacyjną. Na podstawie wyników opracowano metodę utrzymywania się niepłodności w okresie poporodowym – LAM (Lactational Amenorrhea Method). Przy karmieniu sztucznym pierwsze jajeczkowanie po porodzie może wystąpić już po 4-5 tygodniach po porodzie, natomiast przy wyłącznym karmieniu piersią płodność wraca ok. 6 m-cy od porodu.

Upowszechnienie tej metody zahamuje inwazję przemysłu antykoncepcyjnego, chroniąc ekologiczny charakter niepłodności laktacyjnej.

Czas przejść w dziedzinie prokreacji od IDEOLOGII do EKOLOGII.

Scalony program prokreacji ekologicznej jawi się jako konieczność, jako "znak czasu". Jego pilne i konsekwentne wdrożenie powinno uchronić ludzkość przed katastrofą ekologiczną w dziedzinie rozrodczości, zmienić kierunek cywilizacji: od kultury śmierci do kultury życia.

Opracowała
Anna Pałyga
Nauczyciel Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *