Zalecenia WHO

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące naturalnego planowania rodziny

OGÓLNE
 1. Termin "naturalne planowanie rodziny" powinien być zastąpiony wyrażeniem "metody rozpoznawania płodności" (fertility awareness methods). Jeżeli istnieją trudności w tłumaczeniu słowa "awareness" na inne języki można zastosować synonimy, takie jak "wiedza", "rozpoznanie".
 2. Metody rozpoznawania płodności (MRP) powinny być przedstawiane równolegle z innymi metodami planowania rodziny.
 3. Obserwacja śluzu szyjki macicy i palpacja szyjki są bardziej przydatne dla kobiet w szczególnych okolicznościach ich życia, np. po porodzie lub w okresie przekwitania, kiedy pomiar podstawowej temperatury ciała jest mniej korzystną metodą ze względu na nieregularność cykli.
 4. W celu uzyskania informacji dotyczących zapotrzebowania i stosowania tych metod w Europie oraz przyczyn, dla których nie są powszechnie wybierane, niezbędne są badania nad korzyściami płynącymi z MRP.
 5. Istniejące programy MRP powinny zachęcać do ich promowania, podkreślać raczej ich zalety niż krytykować inne metody planowania rodziny.
 6. MRP powinny także być proponowane wtedy gdy inne metody planowania rodziny nie mogą być stosowane, a przede wszystkim jako pomoc małżeństwom niepłodnym.
 7. Osoby zajmujące się ogólnie planowaniem rodziny, a w szczególności MRP powinny być świadome zmiany stylu życia użytkowników, wynikającej z ich przejścia na stosowanie innych metod.
 8. Zaleca się organizowanie w Regionie Europejskim konferencji na szczeblu państwowym dotyczących MRP, z udziałem ekspertów w tej dziedzinie.
 9. Dla Regionu Europejskiego należy przygotować materiały informacyjne zawierające spis stosowanych MRP, sposób ich uczenia oraz osób pracujących w tej dziedzinie.

 

NAUCZANIE I PORADNICTWO
 1. Dla osób nie kierujących się względami religijnymi istnieje możliwość stosowania środków barierowych w okresie płodności, gdy nie planują dziecka.
 2. Nauczyciele MRP powinni znać możliwości miejscowego poradnictwa, np. w zakresie diagnozy prenatalnej, poradnictwa dla kobiet w ciąży, zwłaszcza wtedy gdy nauczają starsze kobiety.
 3. Potrzebne są informacje i badania na temat kosztów związanych z nauczaniem MRP.
 4. Materiały i literatura z zakresu nauczania MRP np. zestaw materiałów WHO na temat MRP, powinny być przetłumaczone w Regionie Europejskim na miejscowe języki.
 5. Istniejące programy MRP powinny korzystać z pomocy finansowej i technicznej w celu doskonalenia i rozpowszechniania poradnictwa w tym zakresie.
 6. Nauczanie MRP powinno być włączone we wszystkie programy związane ze zdrowiem i wychowaniem, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, profesjonalistów i nie profesjonalistów służby zdrowia. Eksperci MRP powinni być włączani w opracowywanie tych programów i wdrażanie metod.
 7. Ponieważ MRP wymagają współpracy między mężczyzną i kobietą, powinny zostać opracowane specjalne programy dla mężczyzn, szczególnie dla tych, którzy nie uczestniczą w spotkaniach instruktażowych. Także ogólne materiały informacyjne dotyczące rozpoznawania płodności powinny być przeznaczone dla mężczyzn.
 8. Należy wprowadzać praktyczne informacje o sposobach wdrażania i włączania MRP w zakres opieki nad zdrowiem matki i dziecka oraz poradnictwo planowania rodziny.
 9. Potrzebna jest informacja i kształcenie pracowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie najnowszych metod rozpoznawania płodności.
 10. Każdy kraj w Regionie Europejskim, w którym MRP nie są rozpowszechnione powinien powołać wielodyscyplinarny zespół w celu promowania i szkolenia w zakresie MRP.

 

BADANIA
 1. Potrzebne są badania biomedyczne nad rozwojem nowych, prostych i nieinwazyjnych metod umożliwiających stwierdzenie owulacji.
 2. Istnieje konieczność badań nad stosowaniem i efektywnością MRP w szczególnych okolicznościach życia kobiety.
 3. Wskazane są także badania w celu porównania efektywności MRP wśród małżeństw, które stosują okresową wstrzemięźliwość, a tymi, które stosują środki barierowe w okresie płodności.
 4. Należy prowadzić badania socjologiczne użytkowników MRP pod kątem osiągania przez nich zamierzonych celów oraz czynników wpływających na wybór i stosowanie MRP.
 5. Potrzebne są badania socjologiczne obrazujące wpływ stosowania MRP na wzajemne relacje między małżonkami, zwłaszcza porównujące go z oddziaływaniem stosowania innych metod planowania rodziny.
 6. Należy prowadzić badania nad związkami zachodzącymi między efektywnością MRP, a jakością ich nauczania.
 7. Potrzebne są badania nad efektywnością MRP nauczanej programowo jako jedyna metoda i w programach nauczania obejmujących także inne metody planowania rodziny.
 8. Potrzebne są badania nad rolą i wpływem wiedzy w zakresie rozpoznawania płodności na podstawy młodzieży, badania takie będą stanowiły podstawę programów wychowania seksualnego.

Źródło: "FERTILITY AWARENESS METHODS", World Health Organization Regional Office For Europe Copenhagen, 1987, str. 38-40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *