Regulamin

REGULAMIN SYMPOZJUM

z cyklu ‘Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego’

 

§ 1.

Organizatorzy

Organizatorem VIII sympozjum naukowego z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny” jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP przy Specjalistycznym Szpitalu św. Zofii w Warszawie, Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

 

§ 2.

Partnerzy

 • Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin
 • Towarzystwo Akademickie Fides et Rato
 • Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
 • Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności
 • Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM)
 • Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER)
 • Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR)
 • Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO)
 • Fertility Care Center of Poland
 • Fundacja MaterCare Polska

 

§ 3.

Termin i miejsce

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 6 godzin dydaktycznych. Odbędzie się ono 19 maja 2019 r. w Auditorium Maximum UKSW, Blok 17, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa.

 

§ 4.

Odbiorcy sympozjum

Sympozjum adresowane jest do studentów UKSW, studentów wydziałów lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy, położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

 

§ 5.

Tematyka i wykładowcy

 1. Najnowsza edycja sympozjum jest poświęcona płodności jako integralnej części zdrowia, gwarantującej ciągłość pokoleniową i pełny dobrostan psycho-fizyczny. Poprzez 3 sesje tematyczne przewijać się będzie możliwość wykorzystania metod rozpoznawania płodności (MRP) w różnych etapach życia kobiet i ich rodzin, nowatorskie aplikacje mobilne w MRP, diagnostyka i terapia zaburzeń płodności z wykorzystaniem wiedzy o mowie ciała kobiety czyli MRP oraz współpraca lekarza i nauczyciela w tej dziedzinie, płodność w ujęciu immunologicznym (Gość specjalny z USA), biologicznym i neurohormonalnym. Posłuchamy doświadczeń Kolegów z Wschodu i Zachodu Europy w tym zakresie. W ramach konferencji wysłuchamy też osób, dla których troska o zdrowie i płodność oraz szacunek dla każdego życia stanowią styl i sens ich własnego życia. 
 2. Wykłady prowadzą wybitni polscy specjaliści i naukowcy z dziedziny medycyny, andrologii, ginekologii, biologii, psychologii oraz pedagogiki, a także instruktorzy NPR oraz dietetycy.
 3. Sympozjum obejmuje także warsztaty poświęcone wykorzystaniu obserwacji cyklu w kształtowaniu  odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej ze strony mężczyzny męża – kochanka – ojca – przyjaciela, trwaniu i wspieraniu żony w prowadzeniu codziennych obserwacji, gdy trwa proces leczenia, oraz znaczeniu metod rozpoznawania płodności w budowaniu więzi i dobrych trwałych relacji  w małżeństwie, wśród codziennych życiowych wyzwań.

 

§ 6.

Zasady rejestracji uczestników

 1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę konferencyjną. Ze względu na opóźnienia związane z otwarciem kanału rejestracji i płatności rejestracja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do dnia konferencji.
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o wysokości obowiązujących opłat znajduje się na stronie www.psnnpr.com/konferencja2019 w zakładce „Rejestracja” i „Opłata konferencyjna”.
 3. Rejestracja (przesłanie formularza zgłoszeniowego) bez dokonania opłaty konferencyjnej jest automatycznie anulowana.

 

§ 7.

Opłata konferencyjna

 1. Koszt udziału w sympozjum wynosi 100 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:
 • studentom UKSW 0 PLN
 • studentom innych wyższych uczelni 20 PLN
 • członkom organizacji NPR 60 PLN
  Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach i 2 przerwy kawowe.

      2. Istnieją dwie formy płatności:

 • przelew za pośrednictwem DotPay
 • wpłata na konto konferencji nr: 05 1540 1157 2115 6681 0463 0017,
  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa,
  z dopiskiem „opłata konferencyjna, …………. imię, nazwisko”

      3. Osoby zarejestrowane elektronicznie po 13 maja zobowiązane są do okazania dowodu uiszczenia opłaty
          konferencyjnej przy Rejestracji w dniu konferencji.

      4. Potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla
          uczestników, którzy zawnioskowali o rachunek przy rejestracji, wystawiany jest on w ciągu 14 dni od daty
          konferencji i wysyłany pocztą.

      5. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rejestracji i zwrotu 50% wpłaconej kwoty wyłącznie na
          podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego najpóźniej do dnia 6 maja
na adres:
          biuro@psnnpr.com. Po tym terminie zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.

 

§ 8.

Zaświadczenia i ewaluacja

 1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum otrzymuje każdy uczestnik, przy czym ze wzgledu na opóźnienie w procesie rejestracji osoby zarejestrowane przed 13 maja (poniedziałek) otrzymają je w postaci papierowej w dniu konferencji, a pozostałe w wersji elektronicznej (skan) drogą mailową.
 2. Zaświadczenia można będzie odebrać w Sekretariacie w dniu konferencji.
 3. Osobom rejestrującym się po 13 maja zaświadczenia będą wystawiane wyłącznie na podstawie pisemnej prośby skierowanej na adres: biuro@psnnpr.com.
 4. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie 6 punktów edukacyjnych za udział w 6 godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z punktami edukacyjnymi jest podanie niezbędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym (tj. nr prawa wykonywania zawodu, daty urodzenia).
 6. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

 

§ 9.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

          Adres do kontaktu:

          Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
          ul. Wiejska 13 lok. 4b
          00-480 Warszawa

          e-mail: biuro@psnnpr.com

 1. Dane osobowe: imię i nazwisko, zawód, nr prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów), data urodzenia, adres zamieszkania (ulica, numer, kod pocztowy), nr telefonu i adres e-mail są niezbędne z powodów formalnych. Państwa dane będą przetwarzane w celach:
 • dokonania zgłoszenia Państwa udziału w VIII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „PŁODNOŚĆ zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”,
 • kontaktowych związanych z organizacją konferencji,
 • wystawienia certyfikatu udziału i jego wysyłki,

       Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

 1. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce powierzenie danych (okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości (Ustawa o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 395 oraz Art. 74).
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przekazane:
 • podmiotom wspierającym Stowarzyszenie w zakresie usług teleinformatycznych, w szczególności poczty elektronicznej,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.
 1. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 2. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§ 10.

Uprawnienia organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
 2. Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do organizatorów na adres: biuro@psnnpr.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *