Statut

logo firmowe NPR mini

 

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI

NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

 

WSTĘP DO STATUTU

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny jest wyspecjalizowaną niedochodową organizacją pozarządową. Działa zgodnie z zaleceniami WHO z dnia 29.VIII.1986r. zawartymi w „Rekomendacjach”, część B p.15. Celem pracy Stowarzyszenia jest oświata zdrowotna polskiego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem metod rozpoznawania płodności.

Działania swoje Stowarzyszenie koncentruje na rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, będącej środowiskiem najlepiej kształtującym i tworzącym najwyższe wartości w życiu człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy w znacznym stopniu od szeroko rozumianej profilaktyki i działań pro zdrowotnych. Stosowanie naturalnego planowania rodziny kształtuje szacunek dla płodności i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, sprzyja poprawie zdrowia kobiet i dzieci oraz jest uzasadnione ekologicznie.

Na program Stowarzyszenia składają się także zagadnienia opieki prekoncepcyjnej, porodów rodzinnych, karmienia piersią, profilaktyki uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową oraz pomoc w budowaniu relacji międzyosobowych w rodzinie.

Członkowie Stowarzyszenia są osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz ochrony życia, prawidłowego rozwoju człowieka i jego zdrowia.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, dalej zwane Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.

 

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 2

 

§4

Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

 

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i prowadzone jest w oparciu o niniejszy statut; do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§7

Stowarzyszenie współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§8

Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność wychowawczo-edukacyjna obejmująca naturalne planowanie rodziny i zachowania pro zdrowotne poprzez indywidualne i zbiorowe nauczanie, szeroko pojęte poradnictwo rodzinne oraz propagowanie niezbywalnego prawa do życia każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, ekologię, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

W zakresie planowania rodziny Stowarzyszenie prowadzi promocję wyłącznie metod opartych na rozpoznaniu naturalnego rytmu płodności. Cele statutowe Stowarzyszenia pokrywają się ze sferą zadań publicznych: ochrona i promocja zdrowia (art. 4 p. 5 ustawy) oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 p. 11 ustawy).

 

§9

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

 1. Organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji, zjazdów naukowych.
 2. Poradnictwo w zakresie wyłącznie naturalnego planowania rodziny.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej i propagandowej, w szczególności publikowanie prac naukowych i popularnonaukowych, wydawanie biuletynów i materiałów szkoleniowych.
 4. Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych.
 5. Współpraca z resortem edukacji narodowej w szkoleniu nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce odpowiedzialnego rodzicielstwa, opiniowania podręczników i pomocy naukowych w tej dziedzinie oraz prowadzenia zajęć w placówkach pionu oświaty.
 6. Współpraca z resortem zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy obejmującej zagadnienia zdrowia rodziny, w tym płodności, opieki prekoncepcyjnej, przebiegu ciąży i karmienia piersią oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
 7. Stowarzyszenie współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi: międzynarodowymi, państwowymi, społecznymi, samorządowymi i kościelnymi w szerzeniu problematyki zdrowia rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

 

§11

Członkiem zwyczajnym może być:
a) Osoba, która ukończyła 21 lat,
b) Osoba posiadająca dyplom nauczyciela NPR

 

§12

Zarząd Główny może przyjąć na członka Stowarzyszenia osobę posiadającą dyplom innego ośrodka szkolącego nauczycieli wyłącznie naturalnego planowania rodziny oraz nauczyciela NPR zamieszkującego poza granicami Polski.

 

§13

 1. O przyjęciu do Stowarzyszenia członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem treści § 12, decyduje zwykłą większością głosów właściwy terytorialny Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Od negatywnej uchwały Zarządu przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania za pośrednictwem Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego, który odwołanie załatwia w terminie do trzech miesięcy ostatecznie.

 

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca działalność Stowarzyszenia
 2. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

§15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu.

 

§16

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. b i c.
 
 
§17
Członkowie są zobowiązani:
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie, przy czym:
a) Małżonkowie – członkowie stowarzyszenia płacą jedną składkę,
b) Przy składaniu deklaracji członkowskiej wpłacana jest składka roczna.
4. Uczestniczyć przynajmniej raz w roku w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
 
§18

Członkostwo wygasa lub ustaje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków z powodu nie opłacania składki członkowskiej przez okres dwóch lat – chyba że Zarząd Główny zwolnił z opłacania składki członkowskiej z ważnych względów na czas przez siebie określony.
 3. Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 4. Utratę kwalifikacji.
 5. Śmierć członka.

 

§18 a

 1. Decyzje w sprawie wygaśnięcia lub ustania członkostwa z przyczyn określonych w §18 statutu podejmuje w formie uchwały właściwie terytorialny Zarząd oddziału.
 2. Przed podjęciem uchwały Zarząd oddziału umożliwia zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu oddziału. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego członka Stowarzyszenia.
 3. Od uchwał właściwego terytorialnie Zarządu oddziału określonych w § 18 a ust.1 statutu przysługuje zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia odwołanie do właściwego terytorialnie Zgromadzenia oddziału w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały Zarządu oddziału.

Uchwała Walnego Zgromadzenia oddziału właściwego terytorialnie jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
 
 
§20
 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na trzy lata.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwoływany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów lub co najmniej1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.
 5. O terminie Walnego Zjazdu wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

 

§21

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 4. Podejmowanie uchwał inicjowanych przez władze Stowarzyszenia i delegatów.
 5. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalanie zmian Statutu.
 7. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zjazdu.

 

§22

W walnym Zjeździe biorą udział:

 1. z głosem decydującym – delegaci Oddziałów,
 2. z głosem doradczym – członkowie władz Stowarzyszenia, członkowie honorowi i osoby zaproszone.

 

§23

 1. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Głosowanie na Walnym Zjeździe jest jawne, przy czym na wniosek choć jednego uczestnika Zjazdu, Walny Zjazd może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

§24

 1. Zarząd Główny składa się z 7 lub 9 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsca ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
 3. Postanowienia pkt. 2 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i władz oddziałów.
 4. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie, z wyjątkiem zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§25

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu oraz realizowanie uchwał Zjazdu.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności oddziałów, sekcji, komisji itp. oraz uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 4. Uchwalanie okresowych planów działania Stowarzyszenia, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu.
 5. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Kierowanie współpracą z pokrewnymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
 7. Zwoływanie Walnych Zjazdów.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
 9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 10. Składanie sprawozdań rocznych Komisji Rewizyjnej.

 

§26

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu z udziałem prezesa lub jego zastępcy.

 

§27

1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) działa w składzie 3-5 członków, w tym przewodniczącego, i jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia,
b) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
d) pełnią swoją funkcję społecznie, z wyjątkiem zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Główna Komisja Rewizyjna działa w składzie 3-5 członków, w tym przewodniczącego, i jest organem kontroli Stowarzyszenia.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.

 

§28

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności zaś gospodarki finansowej.
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 3. Składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 5. Nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych oddziałów.

 

§29

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego, z prawem żądania wyjaśnień od tego organu.

 

§30

Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy.

 

§31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz innych sporów powstających na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§32

Sąd Koleżeński może stosować następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Zawieszenie w prawach członka na okres od pół roku do 2 lat.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

§33

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w ter-minie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji, złożonego z zespołu 3 sędziów, którzy nie orzekali w pierwszej instancji.
 3. Orzeczenie wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji jest ostateczne.

 

 

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

 

§34

 1. Oddziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny na wniosek Walnego Zgromadzenia Oddziału zgodnie ze Statutem.
 2. Oddziały terenowe powołuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej prośby co najmniej 7 członków zwyczajnych, określając przy tym zakres i teren ich działania.
 3. Zarząd Główny na wniosek GKR ma prawo zawiesić działalność oddziału nie spełniającego zadań statutowych, w szczególności § 41.

 

§35

Z chwilą powstania Oddziału Terenowego wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na terenie działania Oddziału stają się jego członkami.

 

§36

1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału.
b) Zarząd Oddziału.
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata.
3. Wybór delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia odbywa się na ostatnim Zgromadzeniu Oddziału poprzedzającym ten Zjazd.
 

§37

W Walnym Zgromadzeniu Oddziału, odbywającym się raz w roku, mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie Oddziału z głosem decydującym oraz zaproszeni goście i delegowani przez Zarząd Główny przedstawiciele władz centralnych Stowarzyszenia – z głosem doradczym.

 

§38

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. Realizacja postanowień § 21 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8 oraz § 23, stosując je odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 2. Wybór delegatów na Walny Zjazd w liczbie ustalonej każdorazowo przez Zarząd Główny, proporcjonalnie do liczby członków Stowarzyszenia, wg wytycznych ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów. Delegaci na Walny Zjazd zachowują swój mandat na okres jednej kadencji.

 

§39

Zarząd Oddziału składa się z 4-8 członków (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i ewentualnie czterech członków zarządu) wybieranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

 

§40

Postanowienia § 24 ust. 2 i § 26 stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału.

 

§41

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Prowadzenie bieżącej działalności Oddziału.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz uchwał i zaleceń władz naczelnych Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie planów działalności Oddziału, zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania oraz składanie rocznych sprawozdań do Zarządu Głównego.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oddziału w ramach upoważnień przyznanych przez Zarząd Główny.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Stowarzyszenia.

 

§42

 1. Komisja rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków.
 2. Postanowienia § 27 ust. 2, § 28 ust. 1, 2, 3, 4 oraz § 29 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§43

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) dotacje,
d) zapisy i darowizny,
e) wpływy z działalności gospodarczej, przeznaczone w całości na działalność związaną z celami Stowarzyszenia.
3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny. W szczególności zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i prowadzi księgi rachunkowe w sposób umożliwiający oddzielne ewidencjonowanie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Określona w statucie działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Za nieodpłatną działalność uważa się tę, za którą nie pobiera się wynagrodzenia, zaś za odpłatną tę, która realizuje cele statutowe, ale za którą pobiera się opłatę. Wynagrodzenie to jednak nie może być wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
 
 
§44
 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny.
 2. Władze Oddziału Stowarzyszenia są obowiązane zarządzać majątkiem będącym w ich dyspozycji.
 3. Miesięczna składka członkowska nie może przekraczać 0,5% średniej miesięcznej płacy krajowej. Wysokość tej składki ustala okresowo Zarząd Główny.

 

§45

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.
 2. Do ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub innego upoważnionego członka zarządu.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosują się odpowiednio do Oddziałów Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§46

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§47

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

§48

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *