Protokół z zebrania ZG i KS I 2010

Protokół z zebrania Zarządu Głównego i Komisji Szkoleniowej

Warszawa ul. Wiejska 13/4B 30 01 2010

1)      Modlitwa – Ewa Ślizień-Kuczapska

2)      Sprawozdanie finansowe z organizacji XX-lecia (opłata za prowadzenie i nadzór techniczny, opłaty za stoiska, książki i materiały edukacyjne, opłaty za wyżywienie i bankiet, opłaty hotelowe)księgowa A. Wesołowska

3)      Ewa Ślizien-Kuczapska -Posiadamy zapis wszystkich wygłoszonych konferencji i prezentacji. Zostaną one spisane i opublikowane w specjalnym wydaniu kwartalnika „Życie i Płodność”. Płyta DVD na której zostały umieszczone zdjęcia, konferencje i prezentacje zostanie przesłana do wszystkich oddziałów.

4)      W związku z przynależnością naszego Stowarzyszenia do Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) zaistniała potrzeba aby przetłumaczyć nasze materiały kursu nauczycielskiego i instruktorskiego na j. angielski. Dzięki podjęciu przez nas takich kroków, istnieje możliwość uzyskania dla naszych kursów akredytacji, którą wyda IEEF. Ponieważ Instytut, kładzie duży nacisk na antropologiczne, teologiczne i psychologiczne podejście do płodności człowieka, konieczne będzie rozszerzenie naszych kursów o w/w nadbudowy lub wskazanie na jakich wykładach/zajęciach takie podstawy uczestnicy naszych kursów uzyskują.

5)      W statucie naszego Stowarzyszenia zostało zdefiniowane pojęcie – członka honorowego. Członkostwo honorowe mogą uzyskać osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest poprzez uchwalę Walnego Zjazdu PSN NPR. Członek honorowy otrzymuje srebrną odznakę ze znakiem Stowarzyszenia. Do wytypowania kandydata na członka honorowego konieczne jest wypełnienie ankiety. Wzór ankiety zostanie przesłany do wszystkich oddziałów.

6)      Alina Deluga z lubelskiego oddziału PSN NPR przedstawiła zarys programu jaki został zainicjowany przez w/w oddział we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Program – zmierz się ze swoją płodnością-, jest przedsięwzięciem naukowo-badawczym. W związku z charakterem prac badawczych oddział lubelski prosi o współpracę z minimum czterema oddziałami w zakresie prac badawczych (przeprowadzenie ankiety w wybranych środowiskach). O postępie w realizacji prac nad projektem będzie informowany ZG oraz oddziały, które wezmą udział w ankiecie.

7)      Każdy oddział przesyła do M. Jurkiewicza informacje o organizowanych na swoim terenie kursach i spotkaniach szkoleniowych. Informacje zostaną umieszczone na naszej stronie z aktualnościami.

8)      Na zakończenie obrad XX-lecia PSN NPR został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy organizacji i stowarzyszeń zajmujących się nauczaniem metod rozpoznawania płodności.  Pod tym listem podpisało się pięć organizacji. Takiego kroku nie wolno zaprzepaścić. PSN NPR jako pomysłodawca poczuwa się do podjęcia dalszych kroków, dzięki którym, w/w deklaracja nie pozostanie jedynie tylko aktem formalnym. Ponieważ każda z organizacji- sygnatariuszy w/w deklaracji ma swoją strukturę organizacyjną, możliwe jest zrzeszenie się w federację pod nazwą np. Polska Federacja Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności. Konieczne jest zainicjowanie działania federacji poprzez nieformalne spotkanie sygnatariuszy listu intencyjnego. Pierwszym krokiem byłoby wyznaczenie terminu i zaproszenia na spotkanie 1-2 delegatów zarządów organizacji, które chciałyby podjąć współpracę. Kolejny krok to przedstawienie planu spotkania ze znacznym wyprzedzeniem aby organizacje wyznaczyły przedstawicieli i przedyskutowały we własnym gronie podane tematy. O napisania zaproszenia wraz z planem zostaje poproszona Anna Małecka-Puchałka.

9)      Państwo Gabriela i Tomasz Olędzcy zgłosili się z prośbą o udostępnienie karty obserwacji metody podwójnego sprawdzania i możliwości konsultowania przez instruktorów obserwacji, które prowadzone będą przez użytkowniczki portalu społecznościowo- informacyjnego – promama.pl. Chociaż w Polsce istnieje ok. 20 portali, na których tematy związane z ciążą i płodnością są obecne, to jednak są traktowane bardzo powierzchownie i ogólnie. Pomysłodawcy portalu zauważyli, że obecny styl życia zachęca do odkładana poczęcia dzieci w jak najdalszą przyszłość. Po pewnym czasie te pary, które decydują się na dziecko zderzają się z wieloma problemami m.in. wiek, długotrwale stosowana antykoncepcja i inne, które prowadzą taką parę prosto na zabiegi „in vitro”. Główną ideą portalu byłoby informowanie i wspieranie tych par, które nie godzą się na „in vitro” ale mają problemy z płodnością. Działanie zaś opierałoby się na np. pomocy w obserwacji cyklu i/lub pierwszych tygodni ciąży.

10)  Nowa karta (od C. Norman) jest obecna na stronie psnnpr.com i może/powinna być proponowana tym kobietom, które mają problemy z obserwacją śluzu.  Dobrym źródłem wiedzy o płodności jest książeczka A. Lichtarowicz „Kiedy jestem płodna a kiedy nie”. Konieczne jest jednak jej uaktualnienie i poszerzenie. W związku z tym, że edukacja prozdrowotna jest bardzo propagowana przez U.E., powinien powstać projekt, którego celem byłoby pozyskanie środków na opracowanie i druk materiałów edukacyjnych. Odbiorcami tych materiałów powinny być określone grupy odbiorców w konkretnych sytuacjach, np. narzeczeni, dziewczęta, chłopcy, kobiety po porodzie, panie w premenopauzie itp.

11)  Kurs instruktorski odbędzie się w 2011 roku. W związku z koniecznością zgromadzenia wymaganych materiałów, określenia tematów i zaproszenia wykładowców potrzebny jest czas i nakład pracy znacznej grupy ludzi aby kurs realizował podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy jakie powinno być udziałem instruktorów.

Wnioski

1.      Przetłumaczenie na j. angielski i przygotowanie do akredytacji dla IEEF naszego kursu nauczycielskiego i instruktorskiego – wstępny termin koniec czerwca 2010r. osoby odpowiedzialne: M. Szymaniak, M. Kuźmiak, M. Kinle

2.      Skopiowanie zdjęć z XX-lecia wraz z prezentacjami i przesłanie M. Jurkiewiczowi z prośbą by opublikował wybrane zdjęcia na stronę psnnpr.com. Wraz z w/w materiałami przesłać M. Jurkiewiczowi zgody prelegentów na publikację ich materiałów.  Odpowiada: J. Bator  

3.      Wypełnić wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości w miarę szybko!!! Odpowiada J. Bator

4.      Zredagowanie listu do Zarządów Stowarzyszeń, które podpisały się pod Listem Intencyjnym. List powinien zawierać: propozycję współpracy wraz z określeniem jej formy i zakresu merytorycznego, podaniem poruszanych na spotkaniu tematów, prośbę o wytypowanie delegatów na proponowane spotkanie, termin i miejsce spotkania. Odpowiedzialna: A. Małecka-Puchałka

5.      Prośba do każdego oddziału o przesłanie do Komisji Szkoleniowej i Z. G. posiadanych materiałów własnego autorstwa (używane na terenie oddziału i wydrukowane dla potrzeb jego pracy). Celem jest weryfikacja i ujednolicenie rozpowszechnianych materiałów. Odpowiedzialna: J. Bator

6.      Opracowanie pisma m.in. do wydawnictw diecezjalnych, które wydają materiały autorstwa członków danego oddziału w celu weryfikacji prezentowanych treści. Konieczne jest zadbanie o prawa autorskie i pozyskiwanie dochodów ze sprzedaży w/w publikacji dla Stowarzyszenia. Odpowiedzialna:  A. Małecka-Puchałka i A. Kuryło

7.      Napisanie i wystosowanie listu do p. E. Chojnackiej (szefowa duszpasterstwa i poradnictwa przy (Radzie Episkopatu) o konieczności posiadania aktualnego Certyfikatu łącznie z Dyplomem Nauczyciela, który uprawnia do nauczania metody podwójnego sprawdzenia. Odpowiedzialna:  A. Małecka-Puchałka i A. Kuryło

8.      Prośba do M. Kuźniak o rozesłanie po raz kolejny na adresy mailowe każdego oddziału pliku „krok po kroku”.

9.      W związku z podjęciem działań przygotowania następnego kursu instruktorskiego (wiosna 2011r.) wystosowanie pisma do wszystkich oddziałów z prośbą o nadsyłanie: – kart trudnych z rozwiązaniami, propozycji tematów i potrzebnych do kursu materiałów – do komisji szkoleniowej (oddział poznański).

10.   Wyznaczenie terminu na spotkanie „Federacji” dn.  10. 04. 2010 r. godz. 11.00 -15.00   Warszawa ul. Wiejska 13/4B  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *