Działalność PSNNPR

Współpraca PSN NPR z innymi organizacjami promującymi NPR i wychowanie do życia w rodzinie.
Stowarzyszenie od początku swego istnienia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz organizacjami promującymi NPR i wychowanie młodzieży do życia w rodzinie. Jest członkiem Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (European Institute for Family Life Education), dzięki czemu uczestniczymy w wymianie myśli naukowej w tym zakresie na szczeblu europejskim.

Od 1990 r. Stowarzyszenie pomaga w promocji NPR krajom sąsiadującym, prowadząc kursy NPR dla osób z tych krajów. Początkowo samodzielnie, a od 1994 r. we współpracy z Human Life International Gdańsk przeprowadzono szkolenia dla około 400 osób z państw Europy środkowo-wschodniej oraz azjatyckiej części Rosji. Część z nich uzyskała dyplomy nauczycieli i instruktorów NPR. Dzięki temu na terenie tych krajów mogły powstać organizacje promujące NPR.

Dyplomowani nauczyciele i instruktorzy PSN NPR prowadzą poradnictwo przedmałżeńskie, małżeńskie i rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania płodności. Pomagają w ten sposób kobietom i małżeństwom w zrozumieniu ich płodności, co prowadzi do odpowiedzialnego rodzicielstwa i pogłębia więź małżeńską.

Ważne miejsce w naszych działaniach zajmuje pomoc młodym rodzicom w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych ich dzieci od chwili poczęcia, w tym także promocja karmienia piersią.

Upowszechniając wiedzę dotyczącą rozpoznawania płodności i według niej planowania rodziny Stowarzyszenie wspiera ogólnokrajowe projekty mające na celu polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa rozumianego przez Światową Organizację Zdrowia jako dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny.

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Instytut Matki i Dziecka współdziała z nami w opracowywaniu programów i materiałów szkoleniowych, a także umożliwia nam udział w swoich pracach popularyzatorskich i badawczych obejmujących zagadnienia zdrowia i planowania rodziny. Dyplomy szkolonych przez Stowarzyszenie nauczycieli NPR sygnowane są także przez Klinikę Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka.

Dla osiągnięcia naszych celów współpracujemy ponadto z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi propagującymi naturalne planowanie rodziny i wychowanie młodzieży do życia w rodzinie. Ponadto współdziałamy z powołanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Krajowym Zespołem Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zadania nasze realizowane są na terenie całego kraju w ramach pracy 21 oddziałów, które w swoich regionach prowadzą:

 

  • poradnictwo w zakresie rozpoznawania płodności w celu nieinicjowania lub planowania poczęcia dziecka,
  • promocję opieki prekoncepcyjnej, porodów naturalnych i rodzinnych oraz karmienia piersią,
  • poradnictwo dla małżeństw mających trudności z poczęciem dziecka,
  • poradnictwo dla kobiet w okresie przekwitania,
  • prelekcje, kursy informacyjne promujące naturalne planowanie rodziny w różnych środowiskach,
  • spotkania z młodzieżą szkolną o tematyce związanej z przygotowaniem do życia w rodzinie,
  • kursy dla osób chcących uzyskać uprawnienia do nauczania metod rozpoznawania płodności,
  • szkolenia nauczycieli szkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w zakresie fizjologii płodności i metod rozpoznawania płodności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *